Vilken nätverkstyp är DU?/What kind of Networkperson are you?

Vilken nätverkstyp är DU? (Please find the english version below)

Har du gjort många investeringar för ditt nätverk, utan att ens tänka att du vill ha tillbaka något i gengäld – inte ens uppskattning. Då är du sannolikt en Givare! Då tillhör du den fjärdedel som har givandet som en del av sin personlighet.

Det finns 3 kategorier enligt Adam Grant*

  • Tagare 19% – de som tar mer än de ger tillbaka. Tagare är egennyttiga i sitt samspel med andra. Allt handlar om vad du kan göra för mig i ditt nätverk.
  • Matchare 58%– som menar att tjänster kräver gentjänster. Jag gör det för dig, så gör du detta för mig.
  • Givare 25%- De som ger mer än de får. Motsatsen till tagare är en givare. Det är nån som närmar sig de flesta möten med frågan, ”Vad kan jag göra för dig?”

Vem vill du vara i vilket nätverk – och hur mycket är du egentligen beredd att lägga ner?

Själv har jag (Givare) rensat ut mitt nätverk, eller snarare låtit bli att ta kontakt igen med dem som är Tagare. (Vilket blir samma sak.) Att ha alltför många tagare i mitt nätverk, dränerar mig genom att ta min tid, min genuina uppmärksamhet och framförallt min ENERGI! Tagare tänker inte på att jag i relationen, åtminstone på sikt kan behöva få energi tillbaka.

2 konkreta exempel från min egen verksamhet som stämmer med teorin

  1. Under mina år med greytogreen-utbildningar har jag stöttat minst 30 personer med stipendier, för att ge dem möjligheten att få gå. Teorin stämmer bra. Cirka hälften har gett ungefär lika mycket tillbaka i någon form (Matchare). En fjärdedel har verkligen inställningen att ha ”givandet” i åtanke under lång tid framöver (Givare) och resterande (Tagare) har glatt tagit emot stipendiet, och aldrig tagit kontakt med mig någonsin igen! Det är möjligt att jag kalkylerat fel i något fall och att det finns en förklaring – men intressant är det.
  2. I mitt nätverk har jag frikostigt delat med mig av kontakter i olika sammanhang. Det och min tid när det har behövts. Ungefär samma fördelning där. En fjärdedel, där har vi båda som Givare investerat i förtroendekapital-banken för att veta att vi har tillräckligt kapital båda två och stötta varandra fullt ut. En fjärdedel skulle jag kunnat slängt ut guldtackor till, och aldrig fått något tillbaka.

Låter jag bitter? Nja – då ber jag om ursäkt. Det är snarare så att jag på senare år bättre förstått, att förvalta och vara rädd om min energi.

Att sätta mig som Givare samman med Tagare, är ju en ekvation som går ut på att jag blir av med all min energi. DET – är ju onekligen inte bra för någon. Allra minst för min konsultverksamhet där jag verkligen behöver Energin i mina uppdrag.

I gengäld, har jag numera flera Givare i mitt nätverk. De ger alltid energi tillbaka, och det blir alltid möten där vi båda växer. Susanne Hedin, Sophie Persson, Kristina Jarring, Charlotta Tönsgård, Eva Vati, Jessica Bertilsson, Erika Borginger, Carl-Johan Wachtmeister, Iele Steen, Diane Van Den Berge, Jens Goder med flera med flera(!). Möten med er ger ALLTID energi. TACK!

Fundera på vilka personer DU har i DITT nätverk? Kan det vara dags att verkligen pröva nätverket, och ”rensa i röran” för att få lite Feng Shui i ditt nätverk. Lycka till och kommentera gärna! Det är ju också ett sätt att ge tillbaka :).

Källa: Adam Grant Framstående författare och professor på Wharton mm hänvisar siffrorna till en kartläggning på 30 000 personer i olika branscher i olika kulturer i världen. Se mer i hans bok Give and Take – eller i hans mycket välkända TedTalk.

Inspiration: Tack Håkan Meyer för inspiration att koppla Adam Grants typer till nätverk!

What kind of Newtorking-TYPE are YOU?

Did you make invest a lot of time and effort in your Network, without thinking of something in return, not even appreciation? Then you are probably a Giver. It means you belong to the ¼ that has giving as part of our personality.

According to Adam Grant there are 3 Categories

  • TAKER 19% – Those that TAKE more than they give back. Takers think first of themselves when relating to others. It is all about what YOU can do for me in my network.
  • MATCHER 58%– Meaning services needs re-services. I do this for you, and you do this for me.
  • GIVER 25%- Those that are willing to GIVES more than the get back. They are the opposite of takers, meaning they meet mostly having the question – What can I do for you in mind first.

Who do you want to be and in what Network – and how much are you willing to give?

I have (as a Giver) made some cleaning in my own network, or rather not contacted Takers again, which is almost the same. Having too many takers in my Network drains me! It takes my time, attention and worst of all – my Energy! Takers will never take responsibility for giving me energy back.

2 examples that I see correlates with Adams theory

  1. During my years of giving greytogreen-trainings I have supported around 30 people with scholarships. Giving them the possibility to attend without them paying money for it. About half of them have given me about as much back, being good Matchers. One fourth (Givers) have really been having “Giving” in mind for a long time in some form. The last fourth (Takers) have gladely received the scholarship and never taken contact with me again ever since. Possibly I calculated incorrect and that there are other explanations, but I find this interesting!
  2. The same thing occurs in my Network. Me being generous with contacts and attention. For one fourth I could have been throwing gold, and never gained anything back ever.

Do I sound bitter? Well, then I do apologize! It is more that I have in my latter years understood the importance of really taking care of and maintaining my energy. To put myself only with Takers is an eqvation that has no winners! Especially not being the consultant I am having my Energy as a businessadvantage!

I have now instead lots of Givers in my Network! Thye always give energy back, and meetings makes us both grow! Susanne Hedin, Sophie Persson, Kristina Jarring, Charlotte Tönsgård, Eva Vati, Jessica Bertilsson, Erika Borginger, Carl-Johan Wachtmeister, Diane Van den Berge, Iele Steen, Jens Goder….and lots more!! Meetings with you makes me grow! Thankyou!

Give some thought to, what persons do YOU have in YOUR network? Is it about time you do som Feng Shui? Good luck, and please do comment. That is also a way to give back!

Facts: Adam Grant Wharton professor See more in his book Give and Take, or in his TedTalk seen by millions